vmylaunching2.jpg

 Date: 6 January 2007

Time: 8.30 PM

Venue: Titiwangsa Lake Gardens, Kuala Lumpur